• تاریخ اعلام شکایت و ساعت 
  • نام مشتری / کد ملینام شرکت یا موسسه 
  • تلفن تماسپست الکترونیکی