شرکت برق منطقه ای خراسان

اداره کل کمیته امداد رضویه

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری شهرداری مشهد