شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

شهرداری 11

دانشگاه فرهنگیان

شهرداری منطقه 6

موسسه توسعه گردشگری همیاری شهرداری

اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان خراسان

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد

سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری مشهد

ا داره کل منابع طبیعی استان

دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت برق منطقه ای خراسان

اداره کل کمیته امداد رضویه

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

شرکت بهره برداری قطارشهری شهرداری مشهد