دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

بانک قوامین

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات رضوی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان