شرکت برق منطقه ای خراسان

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیمارستان امید

شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد

سازمان اتشنشانی شهرداری مشهد

شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

اداره کل کمیته امداد امام خمینی

بانک قوامین

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام

سازمان استان قدس رضوی

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد