این مجموعه از سال 1378 فعالیت اصلی خود را با محوریت آی تی و خدمات سخت افزاری آغاز نموده و تا به امروز توانسته سهم عمده ای از بازار آی تی کشور خصوصا استان های خراسان را به خود اختصاص دهد. شرکت صنایع ارتباط غدیر بر اساس یک چشم انداز واحد هدایت می شود: رهبری جنبش و همگرائی دیجیتال ما باور داریم که امروز می توانیم با فن آوری های نوین خود راه حلهایی برای پاسخ گفتن به نیازها و چالشهای آینده بیابیم فن آوری فرصت می آفریند تا شرکت ها رشد کنند، بازارهای رو به رشد با وارد شدن به عرصه اقتصاد شکوفا شده و مردم فرصت های جدیدی برای خود خلق می کنند هدف ما توسعه فن آوری های نوآورانه و فرایندهای موثری است که می توانند بازارهای جدید ایجاد کرده،به زندگی مردم غنا بخشیده، و مقام ما را بعنوان پیشگام در زمینه حفظ کنند.