شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان

اداره کل نوسازی مدارس خراسان

اداره کل نوسازی مدارس خراسان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد