اداره کل امور مالیاتی خراسان

شرکت ایمن خودرو شرق

سازمان همیاری شهرداری های استان

مرکز اسناد و کتابخانه های ملی شمال شرق

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدیریت شعب بانک قوامین

پویا سیستم توس

دانشگاه فردوسی مشهد

اداره کل امور مالیاتی خراسان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سازمان صنایع دفاع

آزمایشگاه دکتر وب

آزمایشگاه دکتر وب

موسسه پژوهشی و علوم صنایع غذایی

دانشکده علوم تربیتی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

اداره کل فنی و حرفه ای