رزومه

لیست رزومه [حسن انجام کار] 17
ردیفعنواننوع فایلتوضیحاتدانلود
1گواهی حسن انجام کاررزومهآزمایشگاه دکتر وبدانلود
2گواهی حسن انجام کاررزومهآزمایشگاه دکتر وبدانلود
3گواهی حسن انجام کاررزومهموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییدانلود
4گواهی حسن انجام کاررزومهاداره کل امور مالیاتی خراسان رضویدانلود
5گواهی حسن انجام کاررزومهسازمان همیاری شهرداری های استاندانلود
6گواهی حسن انجام کاررزومهصنایع شهید کاوه خراساندانلود
7گواهی حسن انجام کاررزومهمدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهددانلود
8گواهی حسن انجام کاررزومهمدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهددانلود
9گواهی حسن انجام کاررزومهدانشکده الهیات و معارف اسلامیدانلود
10گواهی حسن انجام کاررزومهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانلود
11گواهی حسن انجام کاررزومهفنی و حرفه ای کلدانلود
12گواهی حسن انجام کاررزومهسازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز شمال شرق کشوردانلود
13گواهی حسن انجام کاررزومهشرکت ایمن خودرو شرقدانلود
14گواهی حسن انجام کاررزومهبانک قوامیندانلود
15گواهی حسن انجام کاررزومهسازمان فاوا رضویدانلود
16گواهی حسن انجام کاررزومهشرکت پویا سیستم توسدانلود
17تقدیرنامهرزومهاداره کل امور مالیاتی خراساندانلود