رزومه

لیست رزومه [قراردادهای پشتیبانی و شبکه] 48
ردیفعنواننوع فایلتوضیحاتدانلود
1اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان رضویرزومهارائه خدمات لازم دستگاه ها و تجهیزات رایانه ایدانلود
2شرکت توزیع نیروی برق مشهدرزومهسرویس دوره ای سخت افزاردانلود
3سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویرزومهمدیریت و پشتیبانی شبکه سازماندانلود
4دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهپشتیبانی نرم افزاری سیستم شیر پوینتدانلود
5دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهپشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر های سازماندانلود
6دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهواگذاری امور فنی و پشتیبانی اتوماسیون حضور و غیاب تغذیه و رفع موانع نرم افزاردانلود
7دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهسرویس ،نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاریدانلود
8شهرداری مشهد سازمان فاوارزومهارائه خدمات سرویس تجهیزات کامپیوتریدانلود
9سازمان فردوسها شهرداری مشهدرزومهانجام امور پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر های سازماندانلود
10مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنررزومهانجام امور خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری رایانه های سازماندانلود
11سازمان فرهنگی و تفریحیرزومهانجام امور پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری رایانه های سازماندانلود
12شرکت گاز استان خراسانرزومهتعمیر و نگهداری و بازدید دوره ای رایانه هادانلود
13شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانرزومهسرویس دوره ای کامپیوتر ها، پرینترها، کیس ها ، یو پی اس ها، و اسکنر های سازماندانلود
14شرکت مخابرات خراسان رضویرزومهنگهداری شبکه رایانه ای و سخت افزار و سیستمدانلود
15مکتب نرجسرزومهپشتیبانی و رفع عیب سخت افزار و نرم افزاردانلود
16هتل شیرازرزومهنصب و راه اندازی شبکه داخلیدانلود
17جهاد کشاورزیرزومهمدیریت و پشتیبانی رایانه های سازماندانلود
18دانشگاه تربت حیدریهرزومهاجرا شبکه کامپیوتریدانلود
19شهرداری مشهد سازمان فاوارزومهارائه خدمات نصب دکل و لینک های بیسیم سالن های ورزشی مناطق شهرداریدانلود
20شهرداری مشهد سازمان فاوارزومهارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات کامپیوتریدانلود
21شهرداری مشهد سازمان فاوارزومهارائه خدمات سرویس تجهیزات کامپیوتریدانلود
22شهرداری مشهد سازمان فاوارزومهارائه خدمات سرویس تجهیزات کامپیوتریدانلود
23شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضویرزومهاجرای عملیات اجرائی شبکه های کامپیوتریدانلود
24متمم قرارداد شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضویرزومهاجرای عملیات اجرائی شبکه های کامپیوتریدانلود
25اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضویرزومهراهبری، سرویس ، نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ایدانلود
26مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال شرق کشوررزومهنصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و دوربیندانلود
27شرکت مخابرات ایرانرزومهارائه خدمات مربوط به تعمیرات و پشتیبانی سخت افزار و شبکه رایانه ایدانلود
28اداره کل امور مالیاتی خراسانرزومهبایگانی الکترونیکی پرونده های پرسنلیدانلود
29اداره کل امور مالیاتی خراسانرزومهاجرای تاسیسات برق و شبکه ساختمان ادارهدانلود
30دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهرزومهخدمات پشتیبانی سرویس های واحد زیرساخت دانشگاهدانلود
31دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهواگذاری امور تحلیل ، طراحی، توسعه و پشتیبانی سیستم جامع اطلاعات مالی و درمانیدانلود
32متمم قراردادرزومهدانشگاه علوم پزشکی مشهددانلود
33دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهخدمات پشتیبانی واحد زیرساخت دانشگاهدانلود
34شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضویرزومهاجرای عملیات اجرایی شبکه های کامپیوتریدانلود
35شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضویرزومهاجرای عملیات اجرایی شبکه های کامپیوتریدانلود
36متمم قراردادرزومهشرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضویدانلود
37اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضویرزومهراهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و شبکهدانلود
38اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضویرزومهراهبری،سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه ایدانلود
39بانک قوامین مدیریت شعب استان خراسان رضویرزومهپشتیبانی ،تعمیر و نگهداری سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبیدانلود
40متمم قرار دادرزومهبانک قوامیندانلود
41دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهامور پشتیبانی سرویس های واحد زیرساخت دانشگاهدانلود
42متمم قراردادرزومهدانشگاه علوم پزشکی مشهددانلود
43دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهواگذاری خدمات رایانه ایدانلود
44شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضویرزومهپشتیبانی پسیو شبکهدانلود
45شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضویرزومهنگهداری و پشتیبانی سخت افزار و دامین کلاینتهادانلود
46بانک قوامینرزومهپشتیبانی، تعمیر و نگهداری سیستم های رایانه ایدانلود
47سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهدرزومهپشتیبانی سیستم های کامپیوتریدانلود
48متمم قرارداد دانشگاه علوم پزشکی مشهدرزومهپشتیبانی سرویس های واحد زیرساختدانلود